ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 7/11/2022
Τίτλος: ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ
Περιγραφή: Ενημερώνουμε ότι οι επιτυχόντες μετεγγραφής ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, θα πρέπει από 7/11/2022 έως και
11/11/2022 
να παραδώσουν στην Γραμματεία του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών:

1) Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής που υπέβαλαν στο Υ.ΠΑΙ.Θ με όλα τα δικαιολογητικά που αναγράφονται σε αυτή
2) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
3) Μια έγχρωμη φωτογραφία τύπου ταυτότητας
4) Πιστοποιητικό γέννησης (για τους άρρενες)

Ο φάκελος των δικαιολογητικών μπορεί και να αποσταλεί μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς (courier) στην παρακάτω διεύθυνση:
Γραμματεία Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Πεδίον Άρεως
Τ.Κ. 38334, Βόλος


Αφού παραληφθούν τα δικαιολογητικά από τη Γραμματεία και καταχωρηθούν όλα τα στοιχεία στο ηλεκτρονικό σύστημα θα είναι δυνατή η έκδοση κωδικών πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου και βεβαιώσεων σπουδών.
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή