ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 3/3/2023
Τίτλος: Κατάθεση εντύπων για ορκωμοσία
Περιγραφή: Ενημερώνουμε τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες που πρόκειται να ορκιστούν στην επόμενη ορκωμοσία ότι:
α) η καταληκτική ημερομηνία παρουσίασης διπλωματικών εργασιών και παράδοσης του πρακτικού βαθμολογίας είναι η Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023 και
β) η καταληκτική ημερομηνία υποβολής όλων των εντύπων στη Γραμματεία για την ορκωμοσία είναι η Δευτέρα 6 Μαρτίου 2023.

Έντυπα Ορκωμοσίας
1. Αίτηση ορκωμοσίας
2. Βεβαίωση κατάθεσης διπλωματικής εργασίας από τη βιβλιοθήκη (βλεπ. link)  

http://www.lib.uth.gr/LWS/el/contact/index.asp
3. Βεβαίωση μη οφειλής τεκμηρίων από τη βιβλιοθήκη (βλεπ. link) 
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/contact/index.asp
4. Cd ή usb με την εργασία σε αρχείο pdf
5. Ακαδημαϊκή ταυτότητα (πάσο)

Εάν κάποιος φοιτητής/τρια έχει απωλέσει την ακαδημαϊκή του ταυτότητα καταθέτει Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία αναγράφεται «έχω απωλέσει την ακαδημαϊκή μου ταυτότητα και δε δύναμαι να την παραδώσω στη Γραμματεία του Τμήματος» Η Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής μέσω ΚΕΠ ή μέσω της εφαρμογής:https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses
Προσοχή: Αίτηση ορκωμοσίας κατατίθεται μόνο από φοιτητές/τριες που έχουν ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους (μαθήματα, παρουσίαση διπλωματικής εργασίας, πρακτική άσκηση)

Από τη Γραμματεία
Link1: files/aitork.pdf
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή